štvrtok 15. januára 2009

Wikipédia - moderná studnica vedomostí?

Wikipedia fenomén, či nový informačný zdroj pre každého? Alebo možno by sme mohli povedať, že wikipedia je sen mnohých akademikov z čias osvietenstva, obrovská všeobecná encyklopédia dostupná pre každého.

Wikipedia bola spustená 15 januára 2001. Prevádzkovateľom sa stala nezisková organizácia Wikimedia Foundation. Tvorcom projektu je Jimmy Wales. Česká mutácia vznikla na konci roku 2002 a slovenská funguje od októbra 2003. V súčasnosti obsahuje wikipedia okolo 12 miliónov záznamov v 253 jazykoch, z toho 2,6 ich je v anglickom jazyku. Svetovo patrí wikipedia medzi najnavštevovanejšie webové stránky a stáva sa tak najväčšou encyklopédiou, ktorá kedy bola zhotovená.


Kľúčovou výhodou takejto encyklopédie je okamžitá aktualizácia, môžu sa tak okamžite publikovať najnovšie poznatky zo všetkých odvetví ľudskej činnosti. Avšak, autori tradičných encyklopédií často považujú za absurdnú myšlienku, že spolupráca takéhoto množstva anonymných ľudí, z ktorých žiaden za konečný text nenesie zodpovednosť, môže vytvoriť dôveryhodnú encyklopédiu. Dve štúdie potvrdili, že vandalizmus, ktorému sa takto koncipovaný projekt nevyhne, je len krátkodobý. Nezávislá štúdia – porovnanie obsahu Wikipedie s Encykolédiou Britannica časopisu Nature v oblasti prírodných vied, dokladá, že chybovosť v tomto odvetví je pri oboch encyklopédiách takmer identická. Wikipédiu postupom času začínajú prijímať ako validný zdroj informácií pre študentov pedagógovia i odborný pracovníci. Jedným z často vyzdvihovaných problémov v súvislosti s Wikipédiou býva práve dôveryhodnosť dát. Niektorí si vopred overujú informácie ktoré sú tu uvedené, kým ich schvália do sylabov, iní zatiaľ túto encyklopédiu odsudzujú a nedôverujú jej. Avšak ako pri každej encyklopédii i tu by malo platiť – a treba to zdôrazňovať, že wikipédia nie je všeliek. Je to základný zdroj informácií, ktorý môže pomôcť pri ďalšom výskume. Na druhej strane ako poznamenáva Anton Šurda z Fyzikálneho ústavu SAV*: "Wikipedia môže byť už teraz aj aktívnym pomocníkom pri vedeckom výskume. Dokáže poskytnúť seriózne a dosť hlboké informácie z odľahlejších oblastí odboru, ktorým sa profesionálne zaoberáme."

Druhou veľkou témou okolo tejto veľkej internetovej encyklopédie je jej zameranie. Pre koho je vlastne určená Wikipédia? Samozrejme, ako už bolo poznamenané, rôzne články majú rôznu kvalitu. A tak nájdeme v tejto encyklopédií jednoducho spracované informácie a zaujímavosti z rôznych oblastí ľudského pôsobenia a na druhej strane vysoko odborne spracované témy. Nejde tak ani o ich obsah, ktorý i keď odborne spracovaný, má stále encyklopedický charakter, ako o reč encyklopédie. Samozrejme prísne vedecké témy, bývajú zväčša spracovávané odborníkmi a tým pádom i jazyk takéhoto príspevku je jazykom (alebo žargónom) prísne vedeckým. Vyvstáva tu preto otázka, či má byť Wikipédia encyklopédiou všeobecnou, prístupnou širokej verejnosti – a teda či by sa jazyk jednotlivých príspevkov nemal prispôsobovať tejto požiadavke.

Wikipédia je teda rozhodne potencionálne zaujímavým médiom, a je na vedeckej obci, pedagógoch so všetkých stupňov školstva ako sa k tomuto ojedinelému dielu v ľudskej histórií postavia. Novátorské veci vzbudzujú podozrenie, najmä keď sa zdajú byť nekontrolovateľné, ale na záver treba dodať, že i Wikipédia má svoje pravidlá, ktoré ak bude každý dodržiavať môže sa (ak už nie je) stať kvalitným zdrojom poznania a pomocníkom pri výskume pre všetkých.

Avšak chcelo by sa dodať, že pri používaní wikipédie obzvlášť platí ono „dôveruj, ale preveruj“. Vždy som wikipédiu považoval skôr za bránu „do studnice vedomostí“ ako studnicu samotnú. Dobre napísané články totiž obsahujú odkazy na relevantné zdroje a základné citované materiály, ktoré poslúžia lepšie pre ďalšie štúdium. Obzvlášť študenti by mali byť vedení k tomu, aby si získané informácie overovali (ako sa hovorí, najlepšie je informáciu overiť minimálne z dvoch rôznych zdrojov) a nepreberali tak všetko čo sa im ponúkne bezmyšlienkovite a bez opatrnosti.


*http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=702
WikipediA

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára